U.T.U.V.A.
English

UTUVA’nın benzerleri var mıdır? Farkı nedir?

Dünya’da yapılan uydu tabanlı veri üretimi örnekleri genellikle belirli bir uydu odaklı ve küresel ölçektedir. Oysa üretilecek ürünlerin ülkemiz özelinde, ülkemiz coðrafik koþullarına uygun olması, yersel bilgilerle desteklenmesi ve bir zaman serisi içinde deðerlendirilmesi esastır. Farklı özelliklere sahip uydu verilerinin yersel verilerle harmanlanması ile özgün ürünler geliþtirmek ve bu ürünleri bir platformdan kullanıcılarına sunmak projenin konusunu oluþturmaktadır.

UTUVA kapsamındaki ürünler ve kullanım alanları

UTUVA kapsamında ilk etapta 7 adet ürünün geliþtirilmesi planlanmıþtır. Ancak ürün sayısının gelecekte 20’ye çıkarılması hedeflenmektedir. Yakın zamanda deneme sürümleri yayınlanacak olan 7 ürüne iliþkin açıklamalara aþaðıda yer verilmiþtir.

1- Albedo Haritaları :

Albedo yüzeylerin yansıtma gücü veya bir yüzeyin üzerine düþen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak güneþ ıþıðını yansıtma kapasitesi için kullanılmaktadır ve yüzde oranı olarak ifade edilmektedir. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına baðlı olarak deðiþmektedir. Uzaydan dünyamıza bakıldıðında, bulutlar parlak, okyanus yüzeyi ise genelde koyu olarak görünmektedir. Beyaz bulutlar üzerlerine düþen ıþıðın büyük bölümünü yansıtırlar; yani albedoları yüksektir. Deniz yüzeyi ise üzerine düþen ıþıðın büyük bölümünü emer, ancak çok küçük bölümünü yansıtır; yani albedosu düþüktür. Gezegenimizin yüzeyinde en yüksek albedo oranına sahip olan cisimler arasında kar ve kum sayılabilir. En düþük albedo deðerlerine ise yeni sürülmüþ nemli topraklarda ve ormanlık alanlarda rastlanır. Albedo haritaları özellikle maden, kar ve buzul araþtırmaları, toprak nemliliðinin belirlenmesi çalıþmalarında kullanılmaktadır.

2- Kar ve Buzul Örtüsü Haritaları :

Özellikle ülkemiz gibi, tatlı su kaynaklarının en önemlisini kar yaðıþı ve erimesinin oluþturduðu coðrafyalarda, karla ve buzulla örtülü alanların bilinmesi tarım, orman, hidroloji, içme suyu temini, hidroelektrik enerjisi üretimi, turizm, ulaþım vb gibi alanlarda öncelikle bilinmesi gerekli parametrelerdendir. Önerilen proje kapsamında günlük karla kaplı alan haritaları üretilecektir. Mevcut meteorolojik gözlem aðının yetersiz olması ve meteoroloji istasyonlarında ölçülen verilerin noktasal temsil edilicilikleri nedeniyle, UTUVA projesinden elde edilecek günlük karla kaplı alan haritaları; baraj iþletmeleri, taþkın planlamaları, kar turizmi, hidroloji, hidroelektrik enerjisi üretiminde optimizasyon çalıþmaları vb gibi alanlarda kullanılabilecektir.

3- Karsuyu Eþdeðeri Haritaları :

Karın erimesiyle meydana gelecek su miktarının hesaplanmasına yönelik olarak optik ve mikrodalga verilerinin birlikte kullanılmasıyla kurulacak model, havzalarımıza gelebilecek su miktarının tahmin edilmesinde kullanılacaktır. Güneydoðu Anadolu Projesi’nin en önemli beslenme kaynaðı olan karın erimesiyle, havzalara gelen su miktarının hesaplanmasına yönelik olarak üretilecek günlük Kar Suyu Eþdeðeri haritalarının kullanımıyla GAP kapsamındaki tarım, çevresel etki, hidroelektrik enerjisi üretimi vb gibi faaliyetlerde geleceðe yönelik projeksiyonlar yapılabilecektir. Karsuyu Eþdeðeri Haritaları kullanımının ülkemiz ekonomisine önemli katkılar saðlayacaðı öngörülmektedir. Bu amaçla oluþturulacak Karsuyu Eþdeðeri haritaları mevsimsel olarak günlük periyotta üretilecektir.

4- Bulut Haritaları :

Geliþtirilecek algoritma ile optik uydu verilerinden otomatik olarak günlük bulut haritaları üretilecektir. Böylelikle üretilen haritalar, özellikle Güneþ Enerjisinden faydalanılarak elde edilen elektrik ve sıcak su üretimlerinde performans deðerlendirmelerine katkıda bulunacak, tarımsal sulama takvimlerinin belirlenmesinde önem arz edecektir.

5- Yüzey Sıcaklıðı Haritaları :

Termal kanalların kullanımı ile günlük olarak üretilecek yüzey sıcaklıðı haritaları ile yüzeydeki termal anomaliler tespit edilecektir. Yüzey sıcaklıðı haritalarının kullanımı ile denizlerdeki sıcak su akımlarına baðlı olarak geliþecek sucul yaþam hakkında veriler elde edilebilecek, bitki sulama suyu ihtiyacı belirlenebilecek, uzun yıllar gözlemleri ile kuraklık ve boyutları belirlenebilecektir.

6- Bitki ındeksi Haritaları :

Optik uydu görüntülerinin, yakın kızılötesi ve görünür kanallarının kullanımı ile geliþtirilecek çeþitli bitki indeksleri ürünleri ile fotosentez yapan bitkilerin mevsimsel geliþimleri izlenebilecektir. Böylelikle rekolte tahmini, tarımsal ürün verimliliði, orman saðlıðı ve yayılımı, orman yangınları sonrası hasar tespiti vb. veriler elde edilecektir.

7- Günlük Güneþ Radyasyonu :

Aktif radar algılayıcılarına sahip uydu verileri ile üretilen topografik haritaların altlık olarak kullanılması ile günlük olarak Güneþ’ten gelen enerjinin hesaplanması öngörülmektedir. Böylelikle, ülkemizin güneþ enerjisinden maksimum oranda faydalanmayı kendine amaç edinmiþ kurum, enstitü ve tüzel kiþilerin geliþtirecekleri projeler için önemli bir referans kaynak verisi saðlanmıþ olacaktır. Elektrik enerjisi üretmek için güneþ enerjisinden yararlanan teknolojinin geliþmesiyle birlikte, Güneþ’ten yenilenebilir elektrik enerjisi üretmek gelecekte çok daha ekonomik olacaktır.

UTUVA’yı kimler nasıl kullanacak?

UTUVA adından da anlaþılacaðı üzere ulusal bir platform olmayı hedeflemiþtir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluþları, üniversiteler, öðrenciler, sivil toplum örgütleri, tüzel ve gerçek kiþiler sunulan bu ürünlerden faydalanacaktır.

Ürünler herkesin kolaylıkla kullanabileceði bir biçimde sunulacak; Google-Earth platformunda görüntülenebilecek, gerekirse tüm veri altlıðı diðer Coðrafi Bilgi Sistemleri ortamlarında da analizlenebilecektir.

UTUVA platformuna nasıl ulaþabilirim?

UTUVA platformuna, Beray Mühendislik’in resmi internet sitesinden temin edilecek formun doldurulmasıyla abone olunabilecektir. Geliþtirilen ürünlerin deneme sürümleri ücretsiz olarak kullanıcılarına sunulacaktır. Profesyonel kullanıcılar, yayınlanacak günlük ürünlerin yanı sıra tüm ürünler için üçer aylık dönemlerde hazırlanacak geliþim raporlarına ve dökümlere de ulaþmıþ olacaktır. Ayrıca dinamik ürünlere iliþkin kompozit ürünler yayınlanacak, karar vericiler için zaman serileri boyunca ürünlerin geliþimi hakkında daha somut bilgiler içeren atlaslar da üretilecektir.

UTUVA ile özel çözümler geliþtirmek mümkün müdür?

Evet. Söz gelimi meydana gelebilecek bir orman yangını sonrasında (ki hiç istemeyiz) hasar tespitinin yapılabilmesi için, UTUVA kapsamında geliþtirilecek algoritmaların konumsal çözünürlüðü yüksek uydu görüntüleri (IKONOS, Quickbird gibi) ve daha hassas diðer veri altlıkları ile analiz edilmesi sonucunda, yüksek doðrulukta çözümler üretilebilecektir.

Konuyla ilgili verilebilecek diðer bir örnekte de; seçilmiþ bir tarım alanında, UTUVA’da daha fazla ve daha hassas verilerin kullanılmasıyla o tarım alanı için bitki sulama suyu ihtiyacı belirlenebilecektir. Örnek olay incelemesi olarak (case study) tanımlanan çalıþma alanında sulama performans indikatörleri hesaplanabilecektir.

Aslında söz konusu ürünler baðımsız birer referans veri altlıðı olarak kullanılabileceði gibi, harmanlanmıþ ürünler ve ilave veriler ile çok daha verimli ve ekonomik projeler geliþtirilebilecektir.

UTUVA’yı destekleyen kuruluþ var mıdır?

UTUVA, 7090419 proje numarası ile 01 Eylül 2009 tarihinde TÜBıTAK’la Beray Mühendislik arasında imzalanan sözleþme kapsamında, KOBı Ar-Ge Baþlangıç Destek Programı çerçevesinde TÜBıTAK tarafından desteklenmektedir.

UTUVA ne zaman tamamlanacaktır?

UTUVA bir Ar-Ge projesidir ve tamamen bilimsel araþtırma tekniklerine uygun olarak geliþtirilmektedir. Üretilecek ürünlerin gelecek yıllar içerisinde doðruluðunun test edilmesi ve örneklem yapılabilecek veri setinin geniþlemesi ile sürdürülebilir bir veri arþivinin yapılandırılması planlanmaktadır. TÜBıTAK’a sunulan proje önerisine göre UTUVA’nın tamamlanma termini 01 Eylül 2009’dan itibaren 18 aydır.

UTUVA nasıl bir alt yapı üzerine yapılandırılmıþtır?

Geçtiðimiz günlerde Beray Mühendislik tarafından UTUVA’nın üzerine yapılandırılacaðı alt yapı tamamen yenilenmiþtir. Bu kapsamda 2 adet geliþmiþ sunucu, gerekli iþletim sistemleri (Linux ve Windows 2008 Server), kesintisiz güç kaynaðı, 2 adet geliþmiþ iþ istasyonu ve 3 adet geliþmiþ dizüstü bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca kurulan yaklaþık 10 TB’lık depolama hacmi ile sizlere kesintisiz hizmet vermek hedeflenmiþtir. Tüm bu alt yapının güvenliðinin saðlanabilmesi için gerekli önlemler alınmıþtır.
Hakkimizda | Site Haritasi | NASABADA